Publicacions

INTRA ha col·laborat amb diferents administracions públiques, tant locals com internacionals, en la redacció de manuals, guies i dossiers tècnics en l’àmbit de la mobilitat i la seguretat viària, traslladant el seu coneixement en la matèria en documents de consulta pública.

Manual de senyalització urbana d'orientació, per al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de la Generalitat de Catalunya (2005)

Manual per a l’actualització dels criteris de senyalització viària d’orientació: codis direccionals, lèxics, gràfics, icònics i cromàtics. La senyalització d’orientació és un sistema de comunicació que proposa una emissió de missatge permanent per aconseguir una reacció immediata en el receptor, constituït per una suma de signes que permet interpretar l’espai i relacionar-s’hi, de forma adequada i, per tant, millorar la mobilitat.

Manual Guia per a la redacció dels Plans Locals de Seguretat Viària, per al Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya (2005)

Document on es defineixen criteris i estratègies comunes, s’estableix un tractament homogeni de les dades i de l’estudi de l’accidentalitat, es proposen mesures estàndard per a la reducció i prevenció dels accidents i es defineix el procés i el contingut del que ha de ser un pla local de seguretat viària.

Implantació del pas de vianants a les travesseres urbanes, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona (2009)

Desenvolupa una metodologia per implantar els passos de vianants i definir quins elements de suport són més adients per afegir a la senyalització del pas de vianants perquè sigui segur.

Manual de dispositius de control de trànsit automotor per a carrers i carreteres del Perú, elaborat per al Ministeri de Transports i Comunicacions del Perú (2016)

Document tècnic oficial, destinat a establir la necessària i imprescindible uniformitat en el disseny i utilització dels dispositius de control del trànsit (senyals verticals i horitzontals o marques en paviment, semàfors i dispositius auxiliars). Conté els dissenys gràfics dels senyals reglamentaris, preventives i d'informació; igualment, incorpora senyals reguladors i preventius en zones de treball i inclou senyals turístics.

El manual constitueix una eina per a les diferents etapes d'un projecte viari (disseny, construcció, manteniment viari, entre altres) en relació als dispositius de control del trànsit, que contribuiran a millorar la seguretat en les vies urbanes i carreteres del país.

Manual de Seguretat Viària del Perú, elaborat per al Ministeri de Transports i Comunicacions del Perú (2017)

El Manual de Seguretat Viària dicta disposicions amb la finalitat de contribuir a la millora de les característiques de la infraestructura viària i el seu entorn, incrementant la seguretat intrínseca i la qualitat de protecció de les xarxes de carreteres en benefici de tots els usuaris de les vies.

Identifica i desenvolupa les consideracions i disposicions que han de complir-se en cadascuna de les etapes de la gestió viària; per tant, la seva aplicació té relació directa i es complementa amb els altres documents normatius que regeixen la infraestructura viària.

Guia Tècnica d'Auditories i Inspeccions de Seguretat Viària per a Colòmbia (2020)

Eina de guia per a entitats públiques i privades de nivell nacional o local, i professionals implicats en la realització d'auditories i inspeccions de seguretat viària (ASV i ISV), considerant aspectes tècnics, metodològics i procedimentals per al seu desenvolupament.

Guia per a la gestió integral de Velocitats del Perú (2022)

Com a part de les iniciatives orientades a prevenir els accidents de trànsit, s’inclou l’estudi de la problemàtica de la velocitat. Aquesta guia recull iniciatives desenvolupades a nivell local i regional de control de la velocitat mitjançant l'ús de dispositius tecnològics i la difusió de campanyes de sensibilització, i les emmarca dins d'un procés de gestió integral de la velocitat. La guia inclou les directrius de la normativa vigent en relació amb la infraestructura i els límits de velocitat i les estratègies complementàries que permetin abordar els diferents vessants de la problemàtica de l'excés de velocitat com la reglamentació, fiscalització, infraestructura, educació i conscienciació.

crossmenuchevron-down